แผนการสอนรายวิชา - HomeAgrKU

ค้นหา
Go to content

Main menu:

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่่วยกิต

006121

หลักศิลป์และการประยุกต์  (Principles of Art and Application)

3

006141

สิ่งทอทั่วไป  (General Textiles)

3(3-0)

006151

หลักการประกอบอาหาร  (Principle of Cookery)

3(2-3)

006171

การจัดการทรัพยากรบ้านเรือน และการบริโภค (Home Resources and Consumption Management)

3(3-0)

006221

หลักการวาดเส้น (Principles of Drawing)

3

006222

การออกแบบขั้นพื้นฐาน  (Fundamental of Design)

3(1-4)

006223

ศิลปหัตถกรรม  (Handicraft)

3

006224

ตกแต่งภายใน (Interior Decoration I)

3

006231

พัฒนาการมนุษย์ และครอบครัว  (Human and Family Development)

4(3-2)

006241

สิ่งทอเบื้องต้น  (Fundamental of Textiles)

3(3-0)

006242

ปฏิบัติการสิ่งทอเบื้องต้น (Laboratory in Fundamental of Textiles)

1(0-2)

006243

ผ้าในอาคาร (Interior Fabrics)

3(3-0)

006244

การจัดการเครื่องแต่งกาย (Clothing Management)

3(2-3)

006245

เทคนิคการวาดภาพแฟชั่น (Fashion Drawing Techniques)

1(0-2)

006246

หลักการตัดเย็บ (Principles of Clothing Construction)

3(1-4)

01017212

สุขาภิบาลอาหาร  (Food Sanitation)

3(3-0)

006281

โภชนศาสตร์ทั่วไป (General Human Nutrition)

3(3-0)

006282

โภชนศาสตร์มนุษย์ (Human Nutrition)

3(3-0)

006283

ปฏิบัติการทางโภชนศาสตร์มนุษย์  (Laboratory in Human Nutrition)

1

006311

เทคนิคการสาธิต (Demonstration Techniques)

3(1-4)

006321

การจัดดอกไม้ I (Flower Arrangement I )

3(1-4)

006322

บรรจุภัณฑ์ในงานคหกรรม (Home Economics Packaging)

3(2-2)

006323

ศิลปะงานเครื่องประดับ (Accessory Crafts)

3

006324

การเขียนแบบทัศนียภาพ (Perspective Drawing)

3

006325

ศิลปะสำหรับเด็ก (Art for Children)

3

006326

เครื่องปั้นดินเผา I (Ceramic I)

3

006327

ประวัติทัศนศิลป์  (History of Visual Art)

006331

การอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน (Preschool Child Rearing)

3(2-1)

006332

กิจกรรม และการเล่นของเด็กก่อนวัยเรียน (Activity and Play for Preschool Child)

3(2-1)

006333

กิจกรรมเข้าจังหวะ และดนตรีสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (Rhythmic Arts and Music for Preschool Child)

3(2-2)

006341

การย้อมสีสิ่งทอ (Textile Dyeing)

3(2-3)

006342

การทดสอบคุณภาพสิ่งทอ  (Textile Quality Testing)

3(2-3)

006343

การออกแบบ และตัดเย็บผ้าในอาคาร (Design and Construction of Interior Fabrics)

3

006344

เครื่องแต่งกายกับมนุษย์ (Clothing and Man)

3(3-0)

006345

การออบแบบเครื่องแต่งกาย I (Costume Design I)

3

006346

การตัดเย็บโดยการสร้างแบบกระดาษ (Clothing Construction by Flat Pattern)

3

006347

การออกแบบลวดลายผ้า (Fabric Design)

3(1-4)

006348

ประวัติเครื่องแต่งกาย  (History of Costume)

3(3-0)

006349

การทำความสะอาดสิ่งทอ และเครื่องแต่งกาย  (Textile and Clothing Detergency)

3(3-0)

01017311

การจัดเตรียมอาหาร  (Food Preparation)

3(1-2)

006352

หลักการบริการอาหาร (Principles of Food Service)

2(1-3)

006353

หลักการถนอมอาหาร (Principles of Food Preservation)

3(2-2)

006354

วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (Science of Cookery)

3(2-1)

006355

การจัดเตรียมเครื่องดื่ม (Beverage Operation)

3(3-0)

006356

การจัดการอาหาร (Cuisine Management)

3

006371

การสื่อสาร และความสัมพันธ์ในครอบครัว (Communication and Family Relations)

3

006381

โภชนศาสตร์ครอบครัว (Family Nutrition)

3(2-3)

006382

โภชนศาสตร์ชุมชน (Community Nutrition)

3(2-3)

006383

โภชนบำบัด (Diet Therapy)

3(2-3)

006399

การฝึกงานเบื้องต้น (General Praticum)

2

006421

การจัดดอกไม้ II (Flower Arrangement II)

006422

การออกแบบเครื่องเรือน (Furniture Design)

006423

การพัฒนาหัตถกรรม (Handicraft Development)

3

006424

ตกแต่งภายใน II (Interior Decoration II)

3

006425

การจัดการอาคาร (Building Management)

3(2-2)

006426

เครื่องปั้นดินเผา II  (Ceramic II)

3

006427

ประวัติเครื่องเรือน  (History of Furniture)

006431

นิทานสำหรับเด็ก (Stories for Young Child)

3(2-2)

006432

เทคนิคการสอนเด็กก่อนวัยเรียน  (Teaching Techniques for preschool Child)

006433

การบริหารโครงการเด็กก่อนวัยเรียน

3(2-2)

006434

โรงเรียนอนุบาล (Kindergarten School)

3

006435

การจัดโครงการสำหรับเด็กวัยทารก (Program Administration for Infancy)

3(1-2)

006436

การจัดโครงการสำหรับเด็กพิเศษ  (Program Administration for Exceptional Child)

006437

การจัดโครงการกิจกรรมสำหรับเยาวชน (Program Administration for Youth Activities)

3(2-2)

006438

การจัดโครงการสำหรับผู้สูงอายุ  (Program Administration for the Elderly)

3(2-2)

006441

เส้นใยผ้า  (Textile Fibers)

3(3-0)

006442

ปัญหาการบริโภคสิ่งทอ และเครื่องแต่งกาย (Consumption Problems in Textiles and Clothing)

006443

สิ่งทอพื้นเมือง  (Native Textiles)

3(2-2)

006444

เสื้อผ้าเด็ก  (Clothing for Children)

3

006445

การออกแบบเครื่องแต่งกาย II  (Costume Design II)

3(1-4)

006446

การตัดเย็บโดยการจับจีบ  (Clothing Construction by Draping)

3(0-6)

006447

การออกแบบผ้าทอมือ (Hand Woven Fabric Design)

3(0-6)

006448

เสื้อผ้าผู้สูงอายุ และผู้พิการ  (Clothing for the Elderly and the Handicap)

3(2-2)

006449

ธุรกิจเครื่องแต่งกาย (Apparel Business)

3(3-0)

006451

การจัดบริการอาหารในสถาบัน (Institutional Food Management)

3(1-2)

006452

การจัดบริการอาหารในสถานศึกษา (School Food Service)

3

006453

การถนอมอาหารขั้นสูง  (Advanced Food Preservation)

006454

อาหารอบจากแป้ง  (Bakery)

3(1-6)

006455

อาหารนานาชาติ (International Cuisine)

3

006456

การผลิตขนมไทย (Thai Dessert Production)

3(1-6)

006471

ครอบครัวสมัยใหม่กับคุณภาพชีวิต (Modern Family and Quality of Life)

3(2-2)

006472

วิกฤตการณ์ในครอบครัว และการแนะแนว (Family Crisis and Guidance)

3

006481

การวิเคราะห์อาหาร และโภชนาการ (Food and Nutrition Assessment)

3

006482

การจัดการโภชนาการในโรงพยาบาล (Hospital Dietetics Management)

3(2-3)

006483

โภชนาการทางหลอดเลือดดำ  (Parenteral Nutrition)

3

006496

เรื่องเฉพาะทางคหกรรมศาสตร์ (Selected Topics in Home Economics)

-

006497

สัมมนา (Seminar)

1(0-2)

006498

ปัญหาพิเศษ (Special Problems)

-

006499

การฝึกงานเฉพาะด้าน (Specific Praticum)

2

006525

Art Creation Technique for Children

3(2-2)

006511

หลักคหกรรมศาสตร์ (Priciples of Home Economics)

4(4-0)

006531

Family Study

3(3-0)

006533

Theories of Play

3(2-2)

006534

Preschool Child Behavior Study

2

006536

Cog. & Crea. Think Dev. for the Preschool Child

3(2-2)

006537

Physical Development for the Preschool Child

3(2-2)

006538

Comparative Study in Nursery School

2(1-2)

006542

Commercial Clothing Construction

006544

Dyes and Dyeing

3(3-0)

006546

Natural Dyes Technology

3(3-0)

006548

Development of Native Textiles

3(3-0)

006549

Development in Textiles

3(2-2)

006551

Food from Cereals & Tubers

3(2-3)

006555

Applied Nutrition and Food Development

3(2-2)

006556

Food and Nutrition Situation

-

006557

Maternal, Infant & Child Nutrition

3(3-0)

006558

Adolescent Nutrition

3(3-0)

006559

Nutritional Toxicology

006561

Management of Family & Community Resources

3(3-0)

006591

Research Methods in Home Economics

006597

Seminar

1

006598

Special Problems

-

006599

Thesis

-

 
Back to content | Back to main menu