งานวิจัย - HomeAgrKU

ค้นหา
Go to content

Main menu:

อาจารย์ ดร.ศิริพร  เรียบร้อย
นำเสนอเรื่อง CHANGES DURING FERMENTATION IN PROTEOLYSIS AND ITS CONTRIBUTION TO KUNG-SOM, A THAI FERMENTED SHRIMP, CHARACTERISTICS
งาน EUROFOODCHEM XVII  จัดขึ้นเมื่อ May 07-10, 2013 ที่ Istunbul, TURKEY

นางสาวสิขเรศ  คงแก้ว นิสิตระดับปริญญาโท
นำเสนอเรื่อง CHARACTERISTICS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF  COMMERCIAL SUGARS PRODUCED IN THAILAND
งาน EUROFOODCHEM XVII  จัดขึ้นเมื่อ May 07-10, 2013 ที่ Istunbul, TURKEY

อาจารย์วสพร นิชรัตน์
นำเสนอเรื่อง THINKING PROCESS AND BODY OF KNOWLEAGE IN FOOD AND NUTRITION OF THAI SCHOLARS OF SUSTAINABLE
งาน ARAHE 2013   จัดขึ้นเมื่อ July 14-19, 2013  ที่ SINGAPORE

.สาวิตรี  พังงา
การศึกษาความตระหนักทางคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การประชุมวิชาการ
ครั้งที่ 52 สาขาส่งเสริมการเกษตร และ คหกรรมศาสตร์
วันที่
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

อ.ฤทัย  เรืองธรรมสิงห์ และคณะ
ผลของการใช้กะทิที่แตกต่างกันต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัส และคุณค่าทางโภชนาการของขนมทองม้วน
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 สาขาส่งเสริมการเกษตร และ คหกรรมศาสตร์
วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2557


Sopis Chairs et al.
Comparative Studies on Chemical Composition, Proteolysis and Chitin Characteristics of Commercial Kung-som and Kung-jom
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 สาขาส่งเสริมการเกษตร และ คหกรรมศาสตร์
วันที่
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

นัฐพงศ์  ทับทิม และคณะ
ผลการทดแทนมันสำปะหลังบดต่อคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของมันบด
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 สาขาส่งเสริมการเกษตร และ คหกรรมศาสตร์
วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2557


Kannika Leenarangtorn et al.
Changes in Protein, Reducing Sugar and Maillard Reaction Products during Thua - nao Fermentation
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 สาขาส่งเสริมการเกษตร และ คหกรรมศาสตร์
วันที่
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

อ.ดร.ศิริพร เรียบร้อย ได้เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ
" the 15th World Congress of Food Science and Technology 2010 "
ณ เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 22-26 ต.ค.53 โดยมีผลงานวิจัยเรื่อง
“ Effect of Glucono-delta-lactone on Properties and Acceptability of Som-fug, a Thai Fermented Sausage ”
ในรูปแบบโปสเตอร์ส่งเข้าร่วมแสดงในครั้งนี้

  รายชื่อวารสารในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติที่เกี่ยวกับงานวิจัยของภาควิชาฯ
  รายชื่อบทความวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ของภาควิชาคหกรรมศาตร์

สาขาอาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition)

1

ศักยภาพภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้าน ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้้

รศ.อบเชย วงศ์ทอง

2

การพัฒนาอาหารว่างไทยเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน

ผศ.ดร.อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ

3

การพัฒนาขนมไทยที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีพลังงานต่ำ

รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

4

การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของครอบครัวเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

5

การทดสอบศักยภาพอาหารไทยควบคุมน้ำหนัก

ผศ.ดร.อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ

6

สารต้านอนุมูลอิสระกับคุณค่าทางโภชนาการของผลไม้ไทย

รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

7

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผลไม้แช่อิ่มอบแห้งของชุมชนในจังหวัดสิงห์บุรี

รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

8

เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลเกษตรแบบต่อเนื่องจากระดับครัวเรือนสู่พาณิชย์

อ.อำพร แจ่มผล

9

การส่งเสริมโภชนาการของเด็กก่อยวัยเรียนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

10

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากเมล็ดดอกทานตะวัน

รศ.สิริพันธุ์ จุลกรังคะ

11

การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิของจังหวัดระนอง

รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

12

การจัดทำสูตรมาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในโรงเรียนอนุบาล

อ.อำพร แจ่มผล

13

สภาวะอาหารและโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิในจังหวัดระนอง

รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

14

ศักยภาพอาหารไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

15

การพัฒนาอาหารไทยเพื่อควบคุมน้ำหนัก

ผศ.ดร.อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ

16

การตรวจคุณภาพทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลเพื่อการส่งออก

ผศ.ดร.อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ

17

มาตรฐานผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้าแผ่นอบ

ผศ.ดร.อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ

สาขาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก (Family and Child Development)

1

สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

อ.สุขกมล ปัญญาจันทร์

2

คุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวัยเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของครอบครัวเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

อ.พัชรี วาศวิท

3

การพัฒนาขนมไทยที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีพลังงานต่ำ

อ.สาวิตรี พังงา

4

การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของครอบครัวเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ.สุขกมล ปัญญาจันทร์

5

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของครอบครัวเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

อ.ทิพวรรณ ดวงปัญญา

6

แบบจำลองหน่อกล้าป่าต้นไม้คุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง

อ.สุขกมล ปัญญาจันทร์

7

โครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของครอบครัวเกษตรกรในพื้นที่พัฒนาโครงการหลวงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ของมูลนิธิโครงการหลวง (โครงการกลาง)

รศ.ดร.อัจฉรา นวจินดา

8

โครงการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์เครือข่ายการท่องเที่ยวอ่างขาง : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

รศ.ดร.อัจฉรา นวจินดา

9

โครงการป่าต้นไม้โครงการหลวง

อ.วรรณวิมล ด้วงกลัด

10

Adults' Psychological Needs in 13 Hill Tribes Family

อ.วรรณวิมล ด้วงกลัด

11

Family Multifunctionality and Sufficiency Economy Lifestyle for Sustainable Cultural Tourism

อ.วรรณวิมล ด้วงกลัด

12

โครงการนำร่องศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในเด็กวัยก่อนเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาโรคอ้วนในเขตกรุงเทพฯ

อ.ทิพวรรณ ดวงปัญญา

สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textile and Clothing)

1

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

อ.รุ่งทิพย์ ลุยเลา

2

ศักยภาพภูมิปัญญาด้านสิ่งทอพื้นเมือง

ผศ.ดร.ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ

3

การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าของลูกค้า ธ.ก.ส.

ผศ.ดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ

4

การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของลูกค้า ธ.ก.ส.

ผศ.ดร.ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ

5

การปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการย้อมสีเพื่อการผลิตสิ่งทอพื้นเมือง

ผศ.ดร.ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ

สาขาศิลปสัมพันธ์ (Applied Arts)

1

การพัฒนาและถ่ายทอดการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ

รศ.สุดาวดี เหมทานนท์

2

การพัฒนาการใช้เชือกกล้วยประกอบการทำเครื่องเรือน

รศ.สุดาวดี เหมทานนท์

3

การพัฒนาและถ่ายทอดการประดิษฐ์ดอกไม้

รศ.สุดาวดี เหมทานนท์

 
 
Back to content | Back to main menu