สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม - HomeAgrKU

ค้นหา
Go to content

Main menu:

สาขาวิชา

คณาจารย์สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม


หัวหน้าสาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
    ผศ.ดร.ชุติมา  เชาวลิตมณเฑียร                         (ดาวน์โหลดประวัติ)

รองศาสตราจารย์
    รศ.ดร. สุธีลักษณ์  ไกรสุวรรณ                           (ดาวน์โหลดประวัติ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
                    
    ผศ.ดร. ศศิประภา  รัตนดิลก  ณ ภูเก็ต                 (ดาวน์โหลดประวัติ)
    ผศ.ดร. วัลภา  แต้มทอง                                  (ดาวน์โหลดประวัติ)

    
ผศ.ดร.ศรันยา  เผือกผ่อง
    
 
Back to content | Back to main menu