ผู้บริหาร - HomeAgrKU

ค้นหา
Go to content

Main menu:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทวีศักดิ์  เตชะเกรียงไกร
หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง
รองหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์

 
 

นางสาวทิวาพร  มณีรัตนศุภร
เลขานุการภาควิชาคหกรรมศาสตร์

 
 
 
 
 
 
 
 

นางน้องนุช  ศิริวงศ์
ประธานคณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ

 

างสาว วสพร  นิชรัตน์
ประธานคณะกรรมการ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 

นางสาว สุจิตตา เรืองรัศมี
ประธานคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์ และคุณภาพการศึกษา

 
 
 
 
 

นางฤทัย  เรืองธรรมสิงห์
ประธานคณะกรรมการ
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

 

นางกานต์สุดา  วันจันทึก
ประธานคณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย

 

                                                                                                                                                  นายวิภูษณะ  ศุภนคร

ประธานคณะกรรมการ
ฝ่ายอาคารสถานที่
ยานพาหนะ และโสตทัศนูปกรณ์

 

นางทิพากร  ม่วงถึก
ประธานคณะกรรมการ
ฝ่ายกิจการนิสิต

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์
ประธานคณะกรรมการ
ฝ่าย
บริการวิชาการ

 
 
 
 
 
 
 
 

นางกรกฎ แพทย์หลักฟ้า
หัวหน้าสาขา
ศิลปสัมพันธ์

างสาวชุติมา ชวลิตมณเฑียร
หัวหน้าสาขา
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

 

นางศิริพร  เรียบร้อย คิม
หัวหน้าสาขา
อาหารและโภชนาการ

 

นางสุขกมล  ปัญญาจันทร์
หัวหน้าสาขา
พัฒนาการครอบครัวและเด็ก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าสาขาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
รักษาการฯ

 
 
Back to content | Back to main menu