วิสัยทัศน์-พันธกิจ - HomeAgrKU

ค้นหา
Go to content

Main menu:

 

วิสัยทัศน์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
     เป็นต้นแบบการศึกษาทางคหกรรมศาสตร์ มีผลงานด้านวิชาการงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารภาควิชาคหกรรมศาสตร์
      ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิชาการที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม มีความเข้มแข็งด้านวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจของภาควิชาคหกรรมศาสตร์
       ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางคหกรรมศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม สร้างผลงานวิจัยและองค์ความรู้ทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้บริการวิชาการต่อสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย

วัตถุประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และความสามารถด้านคหกรรมศาสตร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกต่อส่วนรวม
2.
สร้างงานวิจัย และองค์ความรู้ ด้านคหกรรมศาสตร์ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
3.
สนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้ ตำแหน่งทางวิชาการ และทักษะการทำงาน
4.
ส่งเสริมการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับภูมิภาค
6.
ส่งเสริมและสืบสานประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทย

เป้าประสงค์
    พัฒนาบัณฑิตและทรัพยากรบุคคลด้านคหกรรมศาสตร์ ที่มีความรู้และความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกต่อส่วนรวม ผลิตงานวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม รวมทั้งสืบสานประเพณี  และศิลปวัฒนธรรมไทย

 
 

1. การพัฒนางานวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์ให้เป็นต้นแบบในระดับอุดมศึกษา
2. การสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย และสนับสนุนการบริการวิชาการเพื่อสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้
3.
การสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการเผยแพร่สู่สังคม
4.
การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
5. การสร้างพันธมิตรและเครือข่ายทางคหกรรมศาสตร์ ให้กว้างขวางและเข้มเเข็ง

 
 
Back to content | Back to main menu