ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย - HomeAgrKU

ค้นหา
Go to content

Main menu:

บุคลากร
 
 
 
 

นางสาวภิญญาพัชญ์   โทนหงส์ษา
Ms. Pinyapad  Tonhongsa
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร. 025795514 ต่อ 126
Email : pinyapat.t@ku.ac.th

นายสิลา พันธ์บุญรัตน์
Mr.Sila Panboonrat
ตำแหน่ง: นักโภชนาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
วุฒิการศึกษา: วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-0113 ต่อ 2016
E-mail: -

นาง วนิดา เกื้อแก้ว
Missis Wanida Kuakael
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา กศ.ม. การศึกษาพิเศษ(เด็กปัญญาเลิศ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร. 02-5794627 E-mail : agrwak@ku.ac.th

นายพงศ์พิสุทธิ์  ศรีนาคช (ลาศึกษาต่อ)
Mr. Phongpisut Sreenakhot
ตำแหน่ง  นักวิจัยปฏิบัติการ   
วุฒิการศึกษา  วท.บ. อาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร
โทร. 025795514 ต่อ 126
Email.

นางสาว กิ่งแก้ว ตั้งมั่นภักดีพงศ์
Miss Kingkaew Thangmanpakdeepong
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.ม. การศึกษาปฐมวัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 02-5794627
E-mail : kingkaew.t@ku.ac.th

นางสาว สุรัตน์ แสงสีเหลือง
Miss Surat Sangseelhuang
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวูฒิการศึกษา วท.บ. คหกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร. 02-5794627E-mail : surat.s@ku.ac.th

นาง เจษฎาภรณ์ สิริพัชโรธรณ์
Missis Jetsadaporn Siripatcharothorn
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศศ.ม. คหกรรมศาสตร์ศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-5794627
E-mail : agrjdp@ku.ac.th

นาง สุณี ขาวเขียว
Missis Sunee Kaokhaew
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-5794627
E-mail : sunee.ka@ku.ac.th

นางสาว เบญญา เจริญเฉลิมศักดิ์
Miss Benya Charoenchaloemsak

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-5794627
E-mail : agrbyc@ku.ac.th

นางสาว ปณิดา ทัดนุ่ม
Miss Panida Thudnum

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-5794627
E-mail : panida.t@ku.ac.th

นางสาว ประภาพร ป้องขวาเลา
Miss Paphaporn Pongkhwalao

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม. จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 02-5794627
E-mail : paphaporn.p@ku.ac.th

 

นางสาว ปัณฑารีย์ ศิริชัย
Miss Pandaree Sirichai

ตำแหน่ง
นักวิชาการโภชนาการ ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา วท.ม. โภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ), มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.025795514   E-mail pandaree.sir@ku.ac.th

 

นางสาว สุภิญญา ขาวผ่อง
Miss Supinya Kaophong

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงาน

วุฒิการศึกษา บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทร. 025795514 E-mail supinya.ku@ku.ac.th

 
 
Back to content | Back to main menu