อาหารและโภชนาการ - HomeAgrKU

ค้นหา
Go to content

Main menu:

สาขาวิชา

คณาจารย์สาขาอาหารและโภชนาการ


หัวหน้าสาขาอาหารและโภชนาการ
     ผศ.ดร.ศิริพร เรียบร้อยคิม              (ดาวน์โหลดประวัติ)
รองศาสตราจารย์
     รศ.ดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์         (ดาวน์โหลดประวัติ)
     รศ.ดร.กานต์สุดา วันจันทึก            (ดาวน์โหลดประวัติ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
      ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  เตชะเกรียงไกร       (ดาวน์โหลดประวัติ)
     ผศ.ดร.อำพร  แจ่มผล                  (ดาวน์โหลดประวัติ)
     ผศ.ดร.น้องนุช  ศิริวงศ์                  (ดาวน์โหลดประวัติ)
     ผศ.ดร.ศิริพร เรียบร้อยคิม              (ดาวน์โหลดประวัติ)
     ผศ.ดร.สุจิตตา เรืองรัศมี                (ดาวน์โหลดประวัติ)
     ผศ.ดร.ฤทัย เรืองธรรมสิงห์             (ดาวน์โหลดประวัติ)
อาจารย์
     อ.ทิพากร ม่วงถึก                        (ดาวน์โหลดประวัติ)
     อ.ดร.ทิวาพร มณีรัตนสุภร              (ดาวน์โหลดประวัติ)
     อ.ดร.พิมพ์อร สุขแล้ว                  (ดาวน์โหลดประวัติ)

 
Back to content | Back to main menu