บุคลากรสายวิชาการ - HomeAgrKU

ค้นหา
Go to content

Main menu:

บุคลากร
 
 
 

สาขาอาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition)

 
 
 
 
 

นางสาวศิริพร เรียบร้อย คิม
A 8040

นางน้องนุช ศิริวงศ์
A 8039

นางอำพร แจ่มผล
A 8027

นางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี
A 8016

 
 
 
 
 
 

นางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์
A 80
41

นายทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร
A 8049

นางทิพากร  ม่วงถึก
A 8044

นางปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์
A 8050

 
 
 
 
 
 

นาง กานต์สุดา  วันจันทึก
A
8051

นางสาวทิวาพร  มณีรัตนศุภร
A 8054

นางสาวพิมพ์อร  สุขแล้ว
A
8056

 

สาขาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก (Family and Child Development)

 
 
 
 
 

นางสาวิตรี พังงา
A 8033

นางทิพวรรณ ดวงปัญญา
A 8013

นางสาววสพร นิชรัตน์
A 8037

นางสุขกมล ปัญญาจันทร์
A 8032

 
 
 
 
 
 

นางสาวศรัญญา  ศรีโยธิน
A8055

 

สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textile and Clothing)

 
 
 
 

               นางสาวสุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ
                          A 8028

นางสาวศรันยา เผือกผ่อง
A 8012

นางสาวรุ่งทิพย์ ลุยเลา
A 8017

นางสาวชุติมา ชวลิตมณเฑียร
A 8036

 
 
 
 
 

           นางศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
             
         A 8046

างวัลภา  แต้มทอง
A 8042

 

สาขาศิลปะสัมพันธ์ (Applied Art)

 
 
 
 
 
 
 

นายวิภูษณะ  ศุภนคร
      A 8053

นางพีรานุช เลิศวัฒนารักษ์
A 8047

นางกรกฏ  แพทย์หลักฟ้า
A 80
54

 
 
Back to content | Back to main menu