พนักงานเงินได้ - HomeAgrKU

ค้นหา
Go to content

Main menu:

บุคลากร

นางสาววัลภา ทองเนียม
Ms.Walapa Thongnium
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท
โทร. 02
-579-5514 ต่อ 124
E-mail:
agrwpt@ku.ac.th

นายพิภพ  โพธิพันธ์
Mr. Pipop Phothiphan
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค

วุฒิการศึกษา: ปวส.

โทร. 025795514 ต่อ 113

E-mail: tayzaa_29@hotmail.com

นางทิพากร ม่วงถึก
Mrs.Tipakorn Muangtheuk
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: บธ.ม. การจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร
โทร. 0-2579-5514 ต่อ 127
E-mail:  
tipakorn.k@ku.ac.th

นางสุวรรณา  เผ่ากุ่ม
Ms. Suwonna  Pouvkum
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

วุฒิการศึกษา:
อ.วท. สุขศึกษา
โทร.
025795514 ต่อ 107
E-mail:
suwanna.ph@ku.ac.th

นางสาวมาลัยพร ตะวงศา
Ms.Malaiporn Tawongsa
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา: -
โทร. 0-2579-5514 ต่อ 122
E-mail:
malaiphon.t@ku.ac.th

นายศตพล  ศิริบำรุงชาติ
Mr. Satapol Siribumrungchart

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

วุฒิการศึกษา: ศศ.บ. รัฐศาสตร์
โทร.
025795514 ต่อ 101
E-mail:
stapol.s@ku.ac.th

 

นางนภัสร์นันท์  นาควงษ์วาน
Mrs. Napasnan  Narkwongwang
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

วุฒิการศึกษา: ปวท.

โทร.
025795514 ต่อ 120
E-mail:
napahatsanan.na@ku.ac.th

นางสาวปวรรัตน์  นนทภา
Miss Pawornrat Nonthapa

ตำแหน่ง:
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา: วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
โทร.
025795514
E-mail:  
pawornrat.no@ku.ac.th

นางสาว รจนา สังข์ทอง
Miss Rodjana Sangtong
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
วูฒิการศึกษา วท.บ. คหกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 02-5794627

E-mail : rodjana.sa@ku.ac.th

นาง ณัฐรดา ศรีผ่อง
Missis Natrada Sriphong
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ. ดนตรีไทย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-5794627
E-mail
: natrada.sr@ku.ac.th

นางสาว ถนอมจิตต์ เอิบบุญฟุ้ง
Miss Thanomjit Erbboonfoong
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

โทร. 02-5794627
E-mail : thanomjit.a@ku.ac.th

นางสาว มณีพร เอิบบุญฟุ้ง
Miss Maneeporn Erbboonfoong

ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
โทร. 02-5794627

E-mail : maneeporn.a@ku.ac.th

นาง รัชดาภรย์ สันทัดสาร
Missis Ratchadaporn Suntudsan

ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น
โทร. 02-5794627
E-mail : ratchadaporn.sun@ku.ac.th

นางสาว พัชรียา ศรีเฉลิมวงษ์
Miss Patchareeya Srichalermwong
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

โทร. 02-5794627
E-mail : pachareeya.s@ku.ac.th

นางสาว มาริสา สุขประเสริฐ
Miss Marisa Sukprasert

ตำแหน่ง  พนักงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น

โทร. 02-5794627
E-mail : marisa.su@ku.ac.th

นางสาว อรุณี บุญยอ
Miss Arunee Boonyor
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย

โทร. 02-5794627
E-mail : arunee.b@ku.ac.th

นางสาว สุธิดา ทับขวา
Miss Suthida Tapkhwa

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายโทร. 02-5795514
E-mail : suthida.tap@ku.ac.th

นางสาว ศศิประภา เอี่ยมสุวรรณ์
Miss Sasiprapa Aeimsuwan

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
วฺุฒิการศึกษา มัธรยมศึกษาตอนปลายโทร. 02-579467
E-mail : sasiprapa.ae@ku.ac.th

 
 
 
 
Back to content | Back to main menu