ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตปริญญาโท วทม. (คหกรรมศาสตร์) - HomeAgrKU

ค้นหา
Go to content

Main menu:

ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตปริญญาโท วท.ม. (คหกรรมศาสตร์)
        
๑)  นางสาวศศิธร  สุขสำราญ  
                       เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรี
         ๒)  นางสาวพจนาถ  วิเศษกุล
                       เรื่อง  การศึกษาความรู้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มควบคุมน้ำหนักของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
         ๓)  นางสาวสาวิตรี  ศุภผล
                       เรื่อง  การศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดวิตามินกับการบริโภคผักและผลไม้ในกรุงเทพมหานคร    
         ๔)  นางสาววรรณ์ลดา  บัวงาม
                       เรื่อง  ผลของอินโฟกราฟิกทางโภชนาการต่อความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภค และภาวะโภชนาการของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นโรคอ้วนลงพุง

 
 
Back to content | Back to main menu