ติดต่อบุคลากร - HomeAgrKU

ค้นหา
Go to content

Main menu:

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Department of Home Economics, Faculty of Agriculture, Kasetsart University

โทร. 02-5795514, 02-9428522  
โทรสาร 02-9406687
(หมายเลขภายในมหาวิทยาลัย 611315, 611312, 611309)

ฝ่าย / แผนก

หมายเลขต่อภายในภาควิชาฯ

ฝ่ายธุรการ  
ฝ่ายบัญชี  
งานซ่อมบำรุง

113
113
113

อาจารย์ และบุคลากร

หมายเลขภายในภาควิชาฯ

รองศาสตราจารย์ สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ

131

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพวรรณ ดวงปัญญา

111

อาจารย์ ศรันยา เผือกผ่อง

131

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวิตรี พังงา

130

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งทิพย์ ลุยเลา

110

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุติมา ชวลิตมณเฑียร

110

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุจิตตา เรืองรัศมี

104

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาริสุทธิ์  เฉลิมชัยวัฒน์

104

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กานต์สุดา  วันจันทึก

104

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อำพร  แจ่มผล

109

อาจารย์สุขกมล ปัญญาจันทร์

106 หรือ (0-2579-0113) ต่อ 1314

อาจารย์วสพร นิชรัตน์

106

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้องนุช ศิริวงศ์

127

อาจารย์ทิพากร  ม่วงถึก

127

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร

127

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร  เรียบร้อย คิม

128

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทัย เรืองธรรมสิงห์

128

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

131

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลภา แต้มทอง

124

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีรานุช เลิศวัฒนารักษ์

116

อาจารย์วิภูษณะ  ศุภนคร

119

อาจารย์  ทิวาพร  มณีรัตนศุภร

127

อาจารย์กรกฏ  แพทย์หลักฟ้า

114

อาจารย์ศรัญญา  ศรีโยธิน

130

อาจารย์พิมพ์อร  สุขแล้ว

130

หน่วยงานสังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยงาน

หมายเลขภายในมหาวิทยาลัย

หมายเลขโทรศัพท์

โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร
ศูนย์บริบาลและพัฒนาเด็กเล็ก
ห้องอาหารแก้วเกษตร

611316
611314
612016

02-5794627, 02-9428359
02-9428354

 
Back to content | Back to main menu