ประวัติความเป็นมา - HomeAgrKU

ค้นหา
Go to content

Main menu:

ประวัติความเป็นมา
                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก่อตั้งภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ในชื่อแผนกเคหเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 เพื่อเปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขา คหกรรมศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 จึงเปิดสอนระดับปริญญาโทสาขาคหกรรมศาสตร์ และปีพ.ศ. 2538 เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ


 

ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (อดีต - ปัจจุบัน)

 
 
 
 

ศาสตราจารย์ คุณชวนชม จันทระเปารยะ


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อรุณ จันทนโอ


รองศาสตราจารย์
ดร.มณฑารพ จักกะพาก


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปรียา
เกตุทัต


ศาสตราจารย์
ดร.สรสิทธิ์ วัชโรทยาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทัศนีย์
โรจนไพบูลย์


รองศาสตราจารย์
ดร.อัจฉรา
นวจินดา


ผู้ช่วยศาสตราจาย์
กาญจนา ลุศนันทน์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ


รองศาสตราจารย์
อบเชย วงศ์
ทอง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุธีลักษณ์ ไกร
สุวรรณ


อาจารย์
สาววิตรี  พังงา

 

อาจารย์
ดร. ศรันยา  คุณะดิลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.
ทวีศักดิ์  เตชะเกรียงไกร

 

1. ศาสตราจารย์คุณชวนชม  จันทระเปารยะ  เริ่มก่อตั้งจนถึง 2523
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ  จันทนโอ  ตุลาคม 2523 - มีนาคม 2524
3. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑารพ  จักกะพาก  เมษายน 2524 - มิถุนายน 2528
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา  เกตุทัต  กรกฏาคม 2528 - สิงหาคม 2530
5. ศาสตราจารย์ ดร.สรสิทธิ์  วัชโรทยาน  กันยายน 2530 - มกราคม 2533
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์  โรจนไพบูลย์  กุมภาพันธ์ 2533 - กุมภาพันธ์ 2535
7. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  นวจินดา  มีนาคม 2535 - กุมภาพันธ์ 2538
8. ผู้ช่วยศาสตราจาย์กาญจนา  ลุศนันทน์  มีนาคม 2538 - กุมภาพันธ์ 2543
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชนีย์  อุทัยพัฒนาชีพ  มีนาคม 2543 - กุมภาพันธ์ 2547
10. รองศาสตราจารย์อบเชย  วงศ์ทอง  มีนาคม 2547 - กุมภาพันธ์ 2551
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีจรัส  ภิรมย์ธรรมศิริ  กุมภาพันธ์ 2551 - กันยายน 2552
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธีลักษณ์  ไกรสุวรรณ  กันยายน 2552 - กันยายน 2556
13. อาจารย์สาวิตรี  พังงา  ตุลาคม  2556 - กันยายน 2558
14. อาจารย์ ดร. ศรันยา  คุณะดิลก  ตุลาคม 2558 - ตุลาคม 2566
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  เตชะเกรียงไกร
 ตุลาคม 2566 - ปัจจุบัน

ขอบเขตสาขาวิชาต่างๆ
              สาขาอาหารและโภชนาการ :  การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการจัดอาหาร การประกอบ และแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารโดยยึดหลัก โภชนาการเพื่อสุขภาพของครอบครัว ชุมชน
                                                     และแก้ไขภาวะเจ็บป่วย  
              สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม :  ผ้าเส้นใย การออกแบบสิ่งทอ การตัดเย็บ การเลือกและการออกแบบเครื่องแต่งกาย การจัดการผ้าในอาคาร  
              สาขาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก :  พัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย การจัดโครงการต่างๆ เช่น โครงการเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โครงการเยาวชน โครงการผู้สูงอายุ
                                                             และการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลในครอบครัว เพื่อเป็นทรัพยากรที่ดีในสังคม  
              สาขาวิชาศิลปสัมพันธ์ :  การนำองค์ประกอบและหลักของศิลปะมาใช้ในการออกแบบและจัดตกแต่ง เช่น การออกแบบลวดลายผ้า การจัดตกแต่งอาหาร การจัดดอกไม้
                                               งานหัตถกรรม งานศิลปเด็กตลอดจนถึงการตกแต่งภายในอาคาร และสถานที่  
* นอกจากการเรียนภาคบรรยายและปฏิบัติการแล้วนิสิตยังได้รับประสบการณ์จากการศึกษาและดูงานนอกสถานที่การฝึกภาคสนามและสถานการณ์จริง รวมถึงการจัดปัจฉิมนิเทศ


การส่งเสริมและการเผยแพร่
             ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ดำเนินการเผยแพร่และบริการความรู้แก่ประชาชนและ บุคลากรของหน่วยงานของรัฐและเอกชนโดยการ จัดนิทรรศการ การจัดประชุมวิชาการ และการฝึกอบรม
การส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม
             ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมไทยในทุกวิถีทางและโอกาส เช่น การจัดนิทรรศการ ผ้าพื้นเมือง การจัดแสดงเครื่องแต่งกายไทยในยุคต่างๆ แ
ละการสาธิตการทำขนมไทย เป็นต้น


อาชีพของบัณฑิตคหกรรมศาสตร์
             วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในครอบครัวและชุมชน ตั้งแต่ปี 2498 จนถึงปัจจุบัน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ได้ผลิตบัณฑิตทางคหกรรมศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรีและโท ประมาณ 1,000 คน และได้เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนต่างๆ เช่น
         - เป็นอาจารย์ นักวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์
         - เป็นนักโภชนาการในหน่วยงานราชการและเอกชน
         - เป็นนักกำหนดอาหารในโรงพยาบาล
         - เป็นนักส่งเสริม พัฒนาการ และนักเคหกิจเกษตร
         - เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดและบริการอาหาร
         - เป็นนักออกแบบเครื่องแต่งกาย
         - เป็นนักออกแบบลวดลายผ้า
         - เป็นนักตกแต่งบ้านและสถานที่
         - เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
          - เป็นเจ้าหน้าที่ของสายการบินต่างๆ
         - เป็นนักจัดรายการทางวิทยุและโทรทัศน์
         - เป็นนักเขียนทางวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์
         - เป็นผู้บริหารและครูในโรงเรียนอนุบาล
         - เป็นผู้บริหารและพนักงานในธุรกิจเครื่องแต่งกาย และอาหาร
        - เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ เครื่องใช้ ด้านอาหาร เครื่องแต่งกาย และศิลปะ
        - เป็นผู้คิดค้น ทดลอง และพัฒนาอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร
        - เป็นพิธีกร และวิทยากร ด้านคหกรรมศาสตร์
        - เป็นพนักงานบริการอาหารของสายการบิน 
 
Back to content | Back to main menu