ติดต่อบุคลากร - HomeAgrKU

ค้นหา
Go to content

Main menu:

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Department of Home Economics, Faculty of Agriculture, Kasetsart University

โทร. 02-5795514, 02-5795534, 02-9428522, 02-9428682
โทรสาร 02-9406687
(หมายเลขภายในมหาวิทยาลัย 1315, 1312, 1309)

ฝ่าย / แผนก

หมายเลขภายในภาควิชาฯ

ฝ่ายธุรการ  
ฝ่ายบัญชี  
แผนกคอมพิวเตอร์ และงานซ่อมบำรุง
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

101,109,125
126
113
129

อาจารย์ และบุคลากร

หมายเลขภายในภาควิชาฯ

รองศาสตราจารย์ สิริพันธุ์ จุลกรังคะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขนิษฐา พูนผลกุล
รองศาสตราจารย์
ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ
อาจารย์พัชรี
วาศวิท
อาจารย์บุญนำ
พัชรปิยะกุล
อาจารย์ทิพวรรณ
ดวงปัญญา
อาจารย์ศรันยา
เกษมบุญญากร
อาจารย์สถาพร
ประดิษฐพงษ์
อาจารย์สาวิตรี
พังงา
อาจารย์รุ่งทิพย์
ลุยเลา
อาจารย์วรรณวิมล
ด้วยกลัด
อาจารย์สุจิตตา
เรืองรัศมี
อาจารย์อำพร
แจ่มผล
อาจารย์สุขกมล
ปัญญาจันทร์
อาจารย์วสพร
นิชรัตน์
อาจารย์ศิริพร
เรียบร้อย
อาจารย์น้องนุช
ศิริวงศ์
อาจารย์มาริษา
ภู่ภิญโญกุล
อาจารย์ฤทัย
เรืองธรรมสิงห์
อาจารย์ศศิประภา
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
อาจารย์วัลภา
ทองเนียม
อาจารย์กัญญา
ภัทรกุลอมร
อาจารย์พีรานุช
เลิศวัฒนารักษ์

127
104
130
131
130
114
113
131
119
130
110
106
104
109
106
หรือ (0-2579-0113) ต่อ 1314
106
128
127
109
128
131
124
124
116

หน่วยงานสังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยงาน

หมายเลขภายในมหาวิทยาลัย

หมายเลขโทรศัพท์

โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร
ศูนย์บริบาลและพัฒนาเด็กเล็ก
ห้องอาหารแก้วเกษตร

1316
1314
2016

02-5794627, 02-9428359
02-9428354

 
Back to content | Back to main menu