ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย - HomeAgrKU

ค้นหา
Go to content

Main menu:

บุคลากร
 
 
 

นางวลีรัตน์ บรรจงจิตร
Mrs.Waleerat Banchongchitr
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี (สาขาการจัดการ)
โทร. 0-2942-8522 ต่อ 102
E-mail: agrwrb@nontri.ku.ac.th

 
 

นางสุนิสา ด้วงนุ่ม
Mrs.Sunisa Duangnoom
ตำแหน่ง: นักวิชาการโภชนาการ
วุฒิการศึกษา:
ปริญาตรีคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)
โทร. 0-2579-5514 ต่อ 122
E-mail: -

 
 

น.ส.จุไรพร  รอดเชื้อ
Ms. Juraipon  Rodchaer
ตำแหน่ง: นักวิชาการการศึกษา
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี
โทร. 0-2579-4627

E-mail: -

 
 

นายสิลา พันธ์บุญรัตน์
Mr.Sila Panboonrat
ตำแหน่ง: นักโภชนาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
วุฒิการศึกษา: วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สังกัด: โครงการห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางการบริการอาหาร
โทร. 0-2579-0113 ต่อ 2016
E-mail: -

 
 

นางสาวภิญญาพัชญ์   โทนหงส์ษา
Ms. Pinyapad  Tonhongsa
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สังกัด
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
โทร. 025795514 ต่อ 126
Email.

 
 
Back to content | Back to main menu